Všeobecné prodejní podmínky

Všeobecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné prodejní podmínky (dále jen „VPP“) se vztahují na všechny smluvní vztahy vzniklé při koupi zboží od společnosti FOXEL elektro s.r.o. (dále jen prodávající).
 2. Všeobecné prodejní podmínky jsou formou přílohy nedílnou součástí kupní smlouvy na zboží prodávajícího s tím, že se vztahují na všechny právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím. Od těchto Všeobecných prodejních podmínek je možné se odchýlit pouze na základě písemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím, která je buď uzavřena zvlášť, nebo je formou přílohy nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. V takovém případě mají smluvní ujednání obsažená v kupní smlouvě přednost před VPP.
 3. Jiné než VPP nejsou prodávajícím při prodeji jeho zboží akceptovány a jejich použití je tak předem vyloučeno. Tyto VPP platí v celém rozsahu, pokud si strany v kupní smlouvě nedohodnou jinak.
 4. Nejsou-li smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím upraveny v kupní smlouvě a v těchto VPP, pak platí ustanovení § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku. Pro všechny smluvní i mimosmluvní vztahy platí právo České republiky.
 5. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím musí být uzavřena písemně.
 6. Kupní smlouva může být uzavřena:
  1. dle dohodnutých podmínek,
  2. písemné objednávky kupujícího, písemně potvrzené prodávajícím a doručeném kupujícímu,
  3. písemné nabídky prodávajícího, písemně akceptované kupujícím a doručené prodávajícímu.

  Prodávající je vázán svým návrhem kupní smlouvy po dobu 15 dnů od data odeslání, není-li v návrhu smlouvy uvedena lhůta jiná.

 7. Veškeré změny kupní smlouvy je možné provést pouze v písemné formě, formou dodatku k této podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Takový dodatek se pak stane formou přílohy nedílnou součástí kupní smlouvy.

Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je prodej zboží prodávajícím kupujícímu jehož specifikace je uvedena v kupní smlouvě nebo její příloze za podmínek stanovených touto smlouvou.

Kupní cena, splatnost

 1. Kupní cena zboží je stanovena na základě dohody prodávajícího a kupujícího v korunách českých. Kupní cena je v kupní smlouvě uvedena bez DPH, která bude účtována dle platných právních předpisů spolu s kupní cenou.
 2. Pokud se prodávající a kupující dohodnou, že zboží bude dodáno na místo určené kupujícím, náklady za proclení zboží, poplatky a daně, dopravu do odběrního místa kupujícího a pojistné bude prodávajícím vyúčtováno dle skutečně vynaložených nákladů.
 3. Kupní cena je splatná ve lhůtě 14-ti dnů ode dne vystavení faktury. Faktura je považována za uhrazenou dnem připsání finanční částky rovnající se kupní ceně na účet prodávajícího. Prodávající může podmínit dodání zboží zaplacením kupní ceny nebo její části na základě prodávajícím vystavené zálohové faktury.
 4. Pokud se kupující dostane do prodlení pří placení smluvené částky, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % za každý den prodlení z dlužné částky, počítáno od 1. dne po lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. Zaplacením smluv¬ní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody a ušlý zisk. V případě, že bylo dohodnuto splácení kupní ceny formou splátek, pozbývá kupující výhodu splátek v případě prodlení s jednou splátkou a celá kupní cena se tak stává splatnou dnem následujícím po marném uplynutí lhůty splatnosti splátky se kterou je kupující v prodleni. Prodávající je oprávněn vyžadovat vydání zboží s výhradou vyloučení jakéhokoliv práva zadržení a vyzvednout si je u kupujícího. Všechny s tím spojené náklady, včetně nákladů na skladování, nese v takovém případě kupující. Při prodlení u plateb a pozastavení plateb, jakož i při hrubých porušeních smlouvy kupujícím přísluší prodávajícímu vedle jiných nároků rovněž právo zrušit ještě běžící, nerealizované zakázky.
 5. Prodávající není povinen dodat zboží na základě uzavřených kupních smluv do doby úhrady všech existujících finančních závazků kupujícího vůči prodávajícímu; takovéto nedodání zboží nebude považováno za prodlení prodávajícího se splněním jeho závazku.
 6. Nezaplacení sjednané kupní ceny ve lhůtě splatnosti na účet prodávajícího je považováno za podstatné porušení smluvních povinností.
 7. Kupující není oprávněn zadržovat platby, resp. jejich část, z důvodu jakýchkoliv protipohledávek, včetně nároku z vadného plnění (reklamace).
 8. Oprávněné námitky k platebnímu dokladu, případně informaci, že doklad při přejímce zboží neobdržel, je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po převzetí zboží. V případě, že tak kupující neučiní při převzetí zboží v místě jeho dodání, se zato, že doklad byl vystaven v souladu s dohodnutými podmínkami smlouvy.

Doba a místo plnění

 1. Druh, množství, termín prodeje zboží je stanoven v kupní smlouvě. Termín prodeje a předání se prodlužuje o dobu, po kterou trvají překážky plnění způsobené vyšší mocí (sem patří živelné pohromy, války, stávky, výluky ve výrobě apod.).
 2. Ke splnění kupní smlouvy dochází převzetím zboží ze strany kupujícího – jeho pověřenými pracovníky na ve smlouvě určeném místě. Není-li ve smlouvě ujednáno místo dodání, považuje se za toto místo sídlo prodávajícího.
 3. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí ustanovením § 455 obchodního zákoníku.
 4. Pokud by prodávající a kupující v kupní smlouvě dohodly, že bude zboží dodáno zásilkou, ke splnění dodávky dochází předáním této prvnímu dopravci. O dodání zboží dopravci vyrozumí prodávající kupujícího faxem se zasláním kopie přepravního dokladu. Prodávající uzavře na náklady kupujícího dopravní a pojišťovací smlouvu na dopravu zboží.
 5. Kupující nemůže bezdůvodně plnění nebo částečné plnění kupní smlouvy odmítnout. Stane-li se tak, je prodávající oprávněn uskladnit zboží na náklady kupujícího s tím, že kupující je povinen veškeré náklady s tímto spojené prodávajícímu uhradit. Právo na náhradu škody uplatněné prodávajícím není tímto dotčeno.
 6. Prodávající není v prodlení s dodávkou zboží, pokud kupující neplní své smluvní závazky. Jinak se dodací lhůta odpovídajícím způsobem prodlužuje, stejně tak, pokud nastanou události, které se nacházejí mimo možnosti vlivu prodávajícího, např. stávky, výluka, provozní poruchy a zdržení ze strany subdodavatelů, jakož i případu vyšší moci. Nastanou-Ii výše uvedené okolnosti včetně absence dodávky od subdodavatelů, je prodávající oprávněn odstoupit částečně nebo zcela od smlouvy, aniž kupujícímu vznikne nárok na náhradu škody.
 7. Kupující se dostane do prodlení, pokud během dvou týdnů od oznáme¬ní připravenosti k předání či odeslání neodebere předmět koupě. Po stanovení dodatečné lhůty je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody pro neplnění. Prodávající je oprávněn požadovat podle volby jako odškodnění skutečně vzniklou škodu nebo 10 % sjednané kupní ceny bez DPH, pokud není prokázána žádná další škoda.

Povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu písemně (dopisem, faxem, telegramem) termín dodávky.
 2. Prodávající je povinen předat kupujícímu kompletní dokumentací k prodávanému zboží
 3. Prodávající je povinen umožnit kupujícímu, aby nabyl vlastnického práva ke zboží, Toto vlastnické právo nesmí být omezeno právy jiných osob.

Povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu způsobem uvedeným v kupní smlouvě.
 2. Kupující je povinen převzít včas oznámenou dodávku v termínu stanoveném prodávajícím po konzultaci s prodávajícím. Převzetí dodávky potvrdí na předávacím protokolu, kde je povinen uvést:
  • čitelně jméno přebírajícího
  • podpis přebírajícího
 3. Kupující je povinen převzít dokumentaci ke zboží a potvrdit nezbytnou dokumentaci o převzetí zboží.
 4. Kupující je povinen bez prodlení oznámit prodávajícímu jakékoliv změny týkající se jeho platného účtu, bankovní spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti, se stávají pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu ihned splatnými. Prodávající může v takovém případě žádat okamžitě vrácení dosud nezaplaceného zboží. Takovéto navrácení zboží není odstoupením od smlouvy.
 5. Kupující je povinen dodržovat obchodní tajemství týkající se obchodních vztahů, cenové politiky, dokumentace a informací poskytnutých prodávajícímu před jakoukoli třetí stranou, a to i v případě vypršení smluvního závazku mezi smluvními stranami.

Výhrada vlastnického práva

 1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Kupující je oprávněn prodat zboží, na něž se vztahuje výhrada vlastnického práva, jen se souhlasem prodávajícího.
 2. Kupující nemá právo do doby úplného vyrovnání všech svých závazků vůči prodávajícímu zboží zcizit ani zastavit. To se vztahuje i na případy spojení předmětu koupě s jinou věcí kupujícího nebo třetí osoby.
 3. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny se tento zavazuje, že umožní prodávajícímu přístup do svých prostor, ve kterých se nachází zboží ve vlastnictví prodávajícího a umožní mu na základě jeho požadavku odvoz zboží, které je v jeho vlastnictví.
 4. Dojde-li k případu uvedenému v bodě 7.3. této smlouvy, prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě je kupující povinen mu uhradit veškeré náklady, které mu s převzetím zboží vznikly a dále pak škodu vzniklou v důsledku snížení ceny zboží apod.

Záruka

 1. Prodávající odpovídá za vady, které zboží v okamžiku jeho předání kupujícímu. Kupující je povinen bezprostředně poté, co mu bylo zboží dodáno do místa určení, podrobit zboží prohlídce. Zejména se kupující zavazuje zkontrolovat množství zboží, kvalitu a dokumentaci vztahující se ke zboží, dle průvodních dokladů.
 2. U zjevných vad je kupující povinen tyto vady reklamovat neprodleně poté, kdy provedl prohlídku zboží nebo kdy tuto prohlídku měl provést. Za zjevnou vadu se vždy považuje vada množství a chybějící dokumentace ke zboží. Vady je nutné uplatnit písemně. V případě zjevných vad provede kupující fyzickou přejímku zboží a jeho pracovník potvrdí dodací list prodávajícímu nebo dopravci. Jakékoli zjevné vady musí být kupujícím uplatněny na dodacím listu, případně na vystaveném reklamačním protokolu, a to v den dodání zboží. Nebude-li takto zjevná vada uplatněna u prodávajícího v den dodání zboží při přejímce kupujícím, právo kupujícího z vad zboží zaniká.
 3. Prodávající přejímá záruku za jakost, s výjimkou vad zjevných, po dobu 12 (dvanáct) měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu, pokud není uvedeno jinak. Delší záruční dobu poskytne prodávající kupujícímu pouze na takové díly, na které obdržel delší záruku od svého subdodavatele, a to pouze v rozsahu jím poskytnuté záruky.
 4. Kupující je povinen podat prodávajícímu zprávu o jiných vadách než zjevných (reklamovat) neprodleně po tom, kdy vady zjistil nebo měl zjistit. Oznámení vady musí být provedeno písemnou formou a musí být doloženo doklady osvědčujícími opodstatněnost reklamace. Nedojde-li ze strany kupujícího u těchto ostatních vad k uplatnění reklamace způsobem stanovených v této smlouvě ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne zjištění, nárok z vad zboží zanikají. Poškozené, reklamované zboží musí být uskladněno odděleno, v původním stavu a bez písemného souhlasu prodávajícího nesmí být použito nebo dále prodáno před úplným vyřešením reklamace.
 5. Je-li prokázána oprávněnost reklamace, je prodávající povinen dle své volby poskytnout kupujícímu buď přiměřenou slevu z kupní ceny (výše bude určena dohodou) nebo v dohodnuté lhůtě odstranit vady opravou zboží a nebo dodat náhradní zboží za zboží vadné či chybějící.
 6. Obecně je záruka vyloučena pro okolnosti způsobené nahodile nebo z vyšší moci, stejně jako pro náhrady nebo opravy, které jsou výsledkem opotřebení dílců, poškození nebo poruchy a způsobené nedbalostí, vadným použitím, chybou dohledu nebo údržby. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považuje válka, občanská válka, vzpory a revoluce, pirátské činy a sabotáže, přírodní katastrofy, exploze, požáry, zničení strojů, výrobních a jiných zařízení, bojkoty, stávky, a embarga každého druhu, zásahy úřadů států.
 7. Účastníci se dohodli na limitaci náhrady škody, a to do výše ceny dodávky konkrétních výrobků dodaných dle konkrétní sjednané smlouvy.

Odstoupení od smlouvy, ukončení platnosti

 1. Při zastavení plateb, prodlení s platbami, nebo opakovaném porušení ustanovení smlouvy kupujícím, může prodávající písemně stanovit dodatečnou lhůtu na odstranění závadného stavu v délce 8 dní. Po marném uplynutí této dodatečné lhůty, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody kvůli neplnění.
 2. V případě, že kupující navrhne prodávajícímu ukončit platnost kupní smlouvy po jejím řádném uzavření, může prodávající tento návrh akceptovat. V takovém případě je kupující povinen zaplatit prodávajícímu do 5 dnů od akceptace ukončení platnosti kupní smlouvy stornovací poplatek ve výši 15 % z ceny zboží bez DPH. Zaplacením stornovacího poplatku není dotčeno právo prodávajícího na náhradu vzniklé škody.

Právo rozhodné a řešení sporů

 1. Všechny vztahy těmito Všeobecnými prodejními podmínkami neupravené se řídí kupní smlouvou uzavřenou mezí prodávajícím a kupujícím a ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v aktuálním znění.
 2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly ze všech smluvních vztahů, směnek a dohod mezi účastníky této rozhodčí doložky nebo ze všech jednostranných právních úkonů jednoho z účastníků této rozhodčí doložky vůči druhému účastníkovi (dále jen právní vztahy), už vznikly nebo byly učiněny před podpisem, při podpisu či po podpisu této rozhodčí doložky, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s těmito právními vztahy, a to i v případě, že tyto právní vztahy budou neplatné, budou zrušeny nebo od nich bude odstoupeno (dále jen spory), budou rozhodovány v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Strany se dohodly, že spor bude rozhodovat rozhodce jmenovaný statutárním orgánem Společnosti rozhodců s.r.o., 26816113 a vybraný z řad advokátů zapsaných v seznamu vedeném Českou advokátní komorou. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez ústního jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání nařídit. Dále se smluvní strany dohodly, že rozhodci bude uhrazen poplatek za rozhodčí řízení ve výši 3,5% + DPH z hodnoty sporu, minimálně však 2.000,- + DPH. Rozhodce zašle žalobu s výzvou k vyjádření žalovanému, který je povinen se vyjádřit do 10 dnů od doručení výzvy a spolu s vyjádřením předložit důkazy na podporu svých tvrzení. Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce, že spor může rozhodnout podle zásad spravedlnosti. Dále se smluvní strany dohodly, že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se řídí příslušnými ustanoveními o.s.ř. a provádí se u podnikající fyzické osoby na adresu místa podnikání, u právnické osoby na adresu sídla zapsanou v příslušném rejstříku a u nepodnikající fyzické osoby na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, když na tuto adresu nepodnikající fyzická osoba výslovně požaduje doručování zásilek jak druhou smluvní stranou, tak také rozhodcem.

Závěrečná ustanovení

 1. Pozbude-li některé z ustanovení těchto Všeobecných prodejních pod¬mínek platnosti, zůstávají ostatní tímto nedotčena. Neúčinné ustanovení se nahradí takovým, které odpovídá nebo bude co nejblíže původnímu záměru v ekonomickém smyslu. V případě rozporu mezi ustanovením těchto VPP a kupní smlouvou, mají přednost ujednání uvedená v kupní smlouvě.
 2. Písemná forma pro účely této smlouvy je zachována také tehdy, je-li písemnost zaslána faxem či prostřednictvím internetu na e-mailové adresy uvedené v kupní smlouvě.
 3. Prodávající a kupující podpisem kupní smlouvy vyjadřují souhlas se zněním těchto Všeobecných prodejních podmínek a zavazují se, že se jimi budou řídit.

Ke stažení: