Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

 1. Spracovanie osobných údajov pre uzavretie zmluvy
 2. Spracovanie osobných údajov pre obchodné oznámenia a marketing

 

A) Informácie o spracovaní osobných údajov pre uzavretie zmluvy

 

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

 

Spoločnosť Web & Media a.s. vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné pre výkon zmluvy s Vami ohľadom predaja tovaru (alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením takejto zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

 

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ SPRÁVCA
  1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť FOXEL elektro s.r.o., so sídlom Ostrava Kunčice, Padlých 550/99, identifikačné číslo: 28649532, zapísaná na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 36868 (ďalej len "správca").
  2. Kontaktné údaje správcu zhodné so sídlom spoločnosti, adresa elektronickej pošty obchod@foxel.cz, telefón +420 596 828 663.
  3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:
   1. plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie");
   2. splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 1. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady, či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.
  2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.

 1. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ
  1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú na účely archivovanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 1. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV
  1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľskej spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvér a ukladanie dát. Ďalej využívame služby Sklik.cz, Heureka.cz, Zboží.cz. Podrobnosti o našich spracovateľoch poskytujeme na vyžiadanie.
  2. Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.
  3. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 1. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
  1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
  2. Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
  3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť

 

B) Súhlas so spracovaním osobných údajov a informácie o spracovaní osobných údajov pre obchodné oznámenia a marketing

 

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

 

Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti Web & Media a.s. pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a pre činenia iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielaná. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

 

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ SPRÁVCA
  1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť FOXEL elektro s.r.o., so sídlom Ostrava Kunčice, Padlých 550/99, identifikačné číslo: 28649532, zapísaná na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 36868 (ďalej len "správca").
  2. Kontaktné údaje správcu zhodné so sídlom spoločnosti, adresa elektronickej pošty obchod@foxel.cz, telefón +420 596 828 663.
  3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 1. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 1. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
  2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.

 1. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ
  1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 5 rokov od podania súhlasu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 1. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV
  1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcu ako vlastné CRM systém, služby spoločnosti Google LLc, služby Sklik.cz, Heureka.cz, Zboží.cz. Podrobnosti o našich spracovateľoch poskytujeme na vyžiadanie.
  2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 1. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
  1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
   Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať písomne na adresu správcu alebo v prípade newsletteri kliknutím na odkaz "odhlásiť" umiestnený v pätičke newsletteru (zvyčajne na konci)
  2. Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
  3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonným či zmluvným požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorý je nutný k uzatvoreniu zmluvy.
  4. Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.

 

Cookies

Webové stránky správcu používajú cookies.

 

Jedná sa o malé súbory, ktoré dočasne ukladajú informácie vo vašom prehliadači a bežne slúži k rozlišovaniu správaní užívateľov na webe. Osoba užívateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná. Rozlišujeme tieto základné súbory cookies:

 

 • technické - pomáhajú k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správne (napr. aby ste si mohli vytvoriť používateľský profil, prihlásiť sa do neho a aby ste mohli nakupovať tovar a služby). Nebyť týchto cookies, nebolo by ani tohto funkčného internetového obchodu
 • funkčné - pomáhajú skôr vám, napríklad, aby ste sa nemuseli opakovane prihlasovať a nemuseli opakovane nastavovať niektoré svoje predvoľby (napr. obeživo alebo nastavenie výpisov produktov). Heslá, ktoré zadávate v našej databáze šifrovaná a nepoznáme ho ani my. Funkčné cookies vám spríjemní a uľahčí návštevu nášho internetového obchodu, ale ich používanie nie je nevyhnutné.
 • analytické - pomáhajú určovať správanie návštevníkov na našom internetovom obchode a my ho vďaka tomu môžeme vylepšovať. Tieto cookies zhromažďujeme pomocou nástrojov tretích strán (pozri nižšie) a sú anonymizované.

 

Poznatky z cookies používame aj na reklamné účely, kedy vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k vám považujeme za relevantné. Pokiaľ chcete mať kontrolu nad tým, aké vaše analytické cookies spracovávame, môžete použiť tento prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača).

 

Webové stránky správca využívajú nasledujúce súbory cookies tretích strán: AdWords (Google Inc), Sklik (Seznam.cz, as), Facebook (Facebook Inc), Heureka (Heureka Shopping sro), Tovar (Seznam.cz, as), Google Analytics ( Google Inc): pre webovú analytiku

 

Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo

nastaviť užívanie len niektorých súborov cookies.

 

Tieto Zásady spracovanie osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 25. mája 2018.