Všeobecné predajné podmienky 

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné predajné podmienky (ďalej len "VPP") sa vzťahujú na všetky zmluvné vzťahy vzniknuté pri kúpe tovaru od spoločnosti FOXEL elektro s.r.o. (Ďalej len predávajúci).
 2. Všeobecné predajné podmienky formou prílohy neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy na tovar predávajúceho s tým, že sa vzťahujú na všetky právne vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim. Od týchto Všeobecných podmienok predaja je možno odchýliť len na základe písomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorá je buď uzatvorená zvlášť, alebo je formou prílohy neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. V takom prípade majú zmluvné dojednania obsiahnuté v kúpnej zmluve prednosť pred VPP.
 3. Iné ako VPP nie predávajúcim pri predaji jeho tovaru akceptované a ich použitie je tak vopred vylúčené. Tieto VPP platia v celom rozsahu, ak si strany v kúpnej zmluve nedohodnú inak.
 4. Ak nie zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim upravené v kúpnej zmluve a v týchto VPP, potom platia ustanovenia § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka. Pre všetky zmluvné aj mimozmluvné vzťahy platia právo Slovenskej republiky.
 5. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa musí uzavrieť písomne.
 6. Kúpna zmluva môže byť uzavretá:
  1. podľa dohodnutých podmienok,
  2. písomnej objednávky kupujúceho, písomne potvrdenej predávajúcim a doručenom kupujúcemu,
  3. písomnej ponuky predávajúceho, písomne akceptované kupujúcim a doručenej predávajúcemu.

  Predávajúci je viazaný svojím návrhom kúpnej zmluvy po dobu 15 dní od dátumu odoslania, ak nie je v návrhu zmluvy uvedená lehota iná.

 7. Všetky zmeny kúpnej zmluvy je možné vykonať len v písomnej forme, formou dodatku k tejto podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Takýto dodatok sa potom stane formou prílohy neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Predmet zmluvy

 1. Predmetom zmluvy je predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu ktorého špecifikácia je uvedená v kúpnej zmluve alebo jej prílohe za podmienok stanovených touto zmluvou.

Kúpna cena, splatnosť

 1. Kúpna cena tovaru je stanovená na základe dohody predávajúceho a kupujúceho v korunách českých. Kúpna cena je v kúpnej zmluve uvedená bez DPH, ktorá bude účtovaná podľa platných právnych predpisov spolu s kúpnou cenou.
 2. Ak sa predávajúci a kupujúci dohodnú, že tovar bude dodaný na miesto určené kupujúcim, náklady za preclenie tovaru, poplatky a dane, dopravu do odberného miesta kupujúceho a poistné bude predávajúcim vyúčtované podľa skutočne vynaložených nákladov.
 3. Kúpna cena je splatná v lehote 14-tich dní odo dňa vystavenia faktúry. Faktúra je považovaná za uhradenú dňom pripísania finančnej čiastky rovnajúcej sa kúpnej cene na účet predávajúceho. Predávajúci môže podmieniť dodanie tovaru zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti na základe predávajúcim vystavenej zálohovej faktúry.
 4. Ak sa kupujúci dostane do omeškania pri platení dohodnutej sumy, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,2% za každý deň omeškania z dlžnej čiastky, počítané od 1. dňa po lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody a ušlý zisk. V prípade, že bolo dohodnuté splácania kúpnej ceny formou splátok, stráca kupujúci výhodu splátok v prípade omeškania s jednou splátkou a celá kúpna cena sa tak stáva splatnou dňom nasledujúcim po márnom uplynutí lehoty splatnosti tej splátky s ktorou je kupujúci v omeškania. Predávajúci je oprávnený vyžadovať vydanie tovaru s výhradou vylúčenie akéhokoľvek práva zadržanie a vyzdvihnúť si ich u kupujúceho. Všetky s tým spojené náklady, vrátane nákladov na skladovanie, nesie v takom prípade kupujúci. Pri omeškaní pri platbách a pozastavenie platieb, ako aj pri hrubých porušeniach zmluvy kupujúcim prislúcha predávajúcemu vedľa iných nárokov taktiež právo zrušiť ešte bežiaci, nerealizované zákazky.
 5. Predávajúci nie je povinný dodať tovar na základe uzatvorených kúpnych zmlúv do doby úhrady všetkých existujúcich finančných záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu; takéto nedodanie tovaru nebude považované za omeškanie predávajúceho so splnením jeho záväzku.
 6. Nezaplatenie dohodnutej kúpnej ceny v lehote splatnosti na účet predávajúceho je považované za podstatné porušenie zmluvných povinností.
 7. Kupujúci nie je oprávnený zadržiavať platby, resp. ich časť, z dôvodu akýchkoľvek protipohľadávok, vrátane nároku z vadného plnenia (reklamácie).
 8. Oprávnené námietky k platobnému dokladu, prípadne informáciu, že doklad pri preberaní tovaru neobdržal, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru. V prípade, že tak kupujúci neurobí pri prevzatí tovaru v mieste jeho dodania, sa zato, že doklad bol vystavený v súlade s dohodnutými podmienkami zmluvy.

Doba a miesto plnenia

 1. Druh, množstvo, termín predaja tovaru je stanovený v kúpnej zmluve. Termín predaja a odovzdanie sa predlžuje o dobu, po ktorú trvajú prekážky plnenia spôsobené vyššou mocou (sem patria živelné pohromy, vojny, štrajky, výluky vo výrobe a pod.).
 2. Na splnenie kúpnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru zo strany kupujúceho - jeho poverenými pracovníkmi na v zmluve určenom mieste. Ak nie je v zmluve dohodnuté miesto dodania, považuje sa za toto miesto sídlo predávajúceho.
 3. Prechod nebezpečenstva škody na tovare sa riadi ustanovením § 455 Obchodného zákonníka,
 4. Ak by predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve dohodli, že bude tovar dodaný zásielkou, na splnenie dodávky dochádza odovzdaním tejto prvému dopravcovi. O dodania tovaru dopravcovi vyrozumie predávajúci kupujúceho faxom so zaslaním kópie prepravného dokladu. Predávajúci uzavrie na náklady kupujúceho dopravné a poisťovacie zmluvu na dopravu tovaru.
 5. Kupujúci nemôže bezdôvodne plnenia alebo čiastočné plnenie kúpnej zmluvy odmietnuť. Ak sa stane tak, je predávajúci oprávnený uskladniť tovar na náklady kupujúceho s tým, že kupujúci je povinný všetky náklady s týmto spojené predávajúcemu uhradiť. Právo na náhradu škody uplatnené predávajúcim nie je týmto dotknuté.
 6. Predávajúci nie je v omeškaní s dodávkou tovaru, ak kupujúci neplní svoje zmluvné záväzky. Inak sa dodacia lehota primerane predlžuje, rovnako tak, ak nastanú udalosti, ktoré sa nachádzajú mimo možnosti vplyvu predávajúceho, napr. Štrajku, výluka, prevádzkové poruchy a zdržanie zo strany subdodávateľov, ako aj prípadov vyššej moci. Nastanú-Ii uvedené okolnosti vrátane absencie dodávky od subdodávateľov, je predávajúci oprávnený odstúpiť čiastočne alebo úplne od zmluvy bez toho kupujúcemu vznikne nárok na náhradu škody.
 7. Kupujúci sa dostane do omeškania, ak počas dvoch týždňov od oznámenia pripravenosti k odovzdaniu alebo odoslanie neodoberie predmet kúpy. Po stanovení dodatočnej lehoty je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať náhradu škody pre neplnenie. Predávajúci je oprávnený požadovať podľa voľby ako odškodnenie skutočne vzniknutú škodu alebo 10% dohodnutej kúpnej ceny bez DPH, pokiaľ nie je preukázaná žiadna ďalšia škoda.

Povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu písomne (listom, faxom, telegramom) termín dodávky.
 2. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu kompletnou dokumentáciou k predávanému tovaru.
 3. Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu, aby nadobudol vlastnícke právo k tovaru, Toto vlastnícke právo nesmie byť obmedzené právami iných osôb.

Povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom uvedeným v kúpnej zmluve.
 2. Kupujúci je povinný prevziať včas oznámenú dodávku v termíne stanovenom predávajúcim po konzultácii s predávajúcim. Prevzatie dodávky potvrdí na preberacom protokole, kde je povinný uviesť:
  • čitateľne meno preberajúceho
  • podpis preberajúceho.
 3. Kupujúci je povinný prevziať dokumentáciu k tovaru a potvrdiť potrebnú dokumentáciu o prevzatí tovaru.
 4. Kupujúci je povinný bez meškania oznámiť predávajúcemu akékoľvek zmeny týkajúce sa jeho platného účtu, bankové spojenie a vzniku platobnej neschopnosti. V prípade vzniku platobnej neschopnosti, sa stávajú pohľadávky predávajúceho voči kupujúcemu ihneď splatnými. Predávajúci môže v takomto prípade žiadať okamžite vrátenie doteraz nezaplateného tovaru. Takéto vrátenie tovaru nie je odstúpením od zmluvy.
 5. Kupujúci je povinný dodržiavať obchodné tajomstvo týkajúce sa obchodných vzťahov, cenovej politiky, dokumentácie a informácií poskytnutých predávajúcemu pred akoukoľvek treťou stranou, a to aj v prípade vypršania zmluvného záväzku medzi zmluvnými stranami.

Výhrada vlastnického práva

 1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamžikom úplného zaplatenia kúpnej ceny. Kupujúci je oprávnený predať tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva, len so súhlasom predávajúceho.
 2. Kupujúci nemá právo do doby úplného vyrovnania všetkých záväzkov voči predávajúcemu tovar odcudziť ani zastaviť. To sa vzťahuje aj na prípady spojenie predmetu kúpy s inou vecou kupujúceho alebo tretej osoby.
 3. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny sa tento zaväzuje, že umožní predávajúcemu prístup do svojich priestorov, v ktorých sa nachádza tovar vo vlastníctve predávajúceho a umožní mu na základe jeho požiadavky odvoz tovaru, ktorý je v jeho vlastníctve.
 4. Ak dôjde k prípadu uvedenému v bode 7.3. tejto zmluvy, predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade je kupujúci povinný mu uhradiť všetky náklady, ktoré mu s prevzatím tovaru vznikli a ďalej potom škodu vzniknutú v dôsledku zníženia ceny tovaru a pod.

Záruka

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré tovar v okamihu jeho odovzdania kupujúcemu. Kupujúci je povinný bezprostredne po tom, čo mu bol tovar dodaný do miesta určenia, podrobiť tovar prehliadke. Najmä sa kupujúci zaväzuje skontrolovať množstvo tovaru, kvalitu a dokumentáciu vzťahujúce sa k tovaru, podľa sprievodných dokumentov.
 2. U zjavných vád je kupujúci povinný tieto vady reklamovať ihneď po tom, kedy vykonal prehliadku tovaru alebo kedy túto prehliadku mal vykonať. Za zjavnú vadu sa vždy považuje vada množstvo a chýbajúcej dokumentácie k tovaru. Vady je nutné uplatniť písomne. V prípade zjavných vád vykoná kupujúci fyzickú prebierky tovaru a jeho pracovník potvrdí dodací list predávajúcemu alebo dopravcovi. Akékoľvek zjavné chyby musia byť kupujúcim uplatnené na dodacom liste, prípadne na vystavenom reklamačnom protokole, a to v deň dodania tovaru. Ak nebude takto zjavná vada uplatnená u predávajúceho v deň dodania tovaru pri preberaní kupujúcim, právo kupujúceho z vád tovaru zaniká.
 3. Predávajúci preberá záruku za akosť, s výnimkou vád zjavných, po dobu 12 (dvanásť) mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu, pokiaľ nie je uvedené inak. Dlhšiu záručnú dobu poskytne predávajúci kupujúcemu iba na také diely, na ktoré dostal dlhšiu záruku od svojho subdodávateľa, a to len v rozsahu ním poskytnutej záruky.
 4. Kupujúci je povinný podať predávajúcemu správu o iných chybách než zjavných (reklamovať) bezodkladne po tom, kedy vady zistil alebo mal zistiť. Oznámenie vady musí byť vykonané písomnou formou a musí byť doložené dokladmi osvedčujúcimi opodstatnenosť reklamácie. Ak nedôjde zo strany kupujúceho u týchto ostatných vád na uplatnenie reklamácie spôsobom ustanoveným v tejto zmluve v lehote do 15-tich dní odo dňa zistenia, nárok z vád tovaru zanikajú. Poškodené, reklamovaný tovar musí byť uskladnený oddelené, v pôvodnom stave a bez písomného súhlasu predávajúceho nesmie byť použitý alebo ďalej predaný pred úplným vyriešením reklamácie.
 5. Ak je preukázaná oprávnenosť reklamácie, je predávajúci povinný podľa svojej voľby poskytnúť kupujúcemu buď primeranú zľavu z kúpnej ceny (výška bude určená dohodou) alebo v dohodnutej lehote odstrániť vady opravou tovaru alebo dodať náhradný tovar za tovar chybný alebo chýbajúci.
 6. Všeobecne je záruka vylúčená pre okolnosti spôsobené náhodne alebo z vyššej moci, rovnako ako pre náhrady alebo opravy, ktoré výsledkom opotrebenie dielcov, poškodenie alebo poruchy a spôsobené nedbanlivosťou, chybným použitím, chybou dohľadu alebo údržby. Za vyššiu moc sa pre účely tejto zmluvy považuje vojna, občianska vojna chrbát, šiju a revolúcie, pirátske činy a sabotáže, prírodné katastrofy, explózie, požiare, zničenie strojov, výrobných a iných zariadení, bojkoty, štrajky, a embargá každého druhu, zásahy úradov štátov .
 7. Účastníci sa dohodli na limitáciu náhrady škody, a to do výšky ceny dodávky konkrétnych výrobkov dodaných podľa konkrétnej dohodnutej zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy, ukončenie

 1. Pri zastavení platieb, omeškania s platbami, alebo opakovanom porušení ustanovení zmluvy kupujúcim, môže predávajúci písomne stanoviť dodatočnú lehotu na odstránenie nevyhovujúceho stavu v dĺžke 8 dní. Po márnom uplynutí tejto dodatočnej lehoty, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať náhradu škody kvôli neplneniu.
 2. V prípade, že kupujúci navrhne predávajúcemu ukončiť platnosť kúpnej zmluvy po jej riadnom uzavretí, môže predávajúci tento návrh akceptovať. V takom prípade je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu do 5 dní od akceptácie ukončenia platnosti kúpnej zmluvy stornovací poplatok vo výške 15% z ceny tovaru bez DPH. Zaplatením stornovacieho poplatku nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu vzniknutej škody.

Právo rozhodné a riešenie sporov

 1. Všetky vzťahy týmito Všeobecnými predajnými podmienkami neupravené sa riadia kúpnou zmluvou uzatvorenou medzí predávajúcim a kupujúcim a ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v aktuálnom znení.
 2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré by v budúcnosti vznikli zo všetkých zmluvných vzťahov, zmeniek a dohôd medzi účastníkmi tejto rozhodcovskej doložky alebo zo všetkých jednostranných právnych úkonov jedného z účastníkov tejto rozhodcovskej doložky voči druhému účastníkovi (ďalej len právne vzťahy) , či už vznikli alebo boli urobené pred podpisom, pri podpise či po podpise tejto rozhodcovskej doložky, ako aj spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmito právnymi vzťahy, a to aj v prípade, že tieto právne vzťahy budú neplatné, budú zrušené alebo od nich bude odstúpené (ďalej len spory), budú rozhodované v rozhodcovskom konaní v súlade so zákonom č. 216/1994 Zb. o rozhodcovskom konaní a výkone rozhodcovských nálezov.

  Strany sa dohodli, že spor bude rozhodovať rozhodca menovaný štatutárnym orgánom Spoločnosti rozhodcov s.r.o., IČO 26816113 a vybraný z radov advokátov zapísaných v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

  V súlade s ustanovením § 19 ods. 1 zákona č. 216/1994 Zb., Sa zmluvné strany dohodli, že spor bude rozhodovaný bez ústneho pojednávania, na základe písomných dôkazov predložených stranami. Ak nebude však rozhodca písomné materiály považovať za dostačujúce, je oprávnený ústne konanie nariadiť. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že rozhodcovia bude uhradený poplatok za rozhodcovské konanie vo výške 3,5% + DPH z hodnoty sporu, minimálne však 2.000, - Sk + DPH. Rozhodca zašle žalobu s výzvou na vyjadrenie žalovanému, ktorý je povinný sa vyjadriť do 10 dní od doručenia výzvy a spolu s vyjadrením predložiť dôkazy na podporu svojich tvrdení. Zmluvné strany výslovne poverujú rozhodcu, že spor môže rozhodnúť podľa zásad spravodlivosti.

  Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že doručovanie v rámci zmluvného vzťahu a v rozhodcovskom konaní sa riadi príslušnými ustanoveniami o.s.ř. a vykonáva sa u podnikajúce fyzické osoby na adresu miesta podnikania, u právnickej osoby na adresu sídla zapísanú v príslušnom registri au nepodnikateľ fyzickej osoby na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, keď na túto adresu nepodnikateľ fyzická osoba výslovne požaduje doručovanie zásielok ako druhou zmluvnou stranou, tak tiež rozhodcom.

Záverečné ustanovenia

 1. Stratí ak niektoré z ustanovení týchto Všeobecných podmienok predaja platnosti, zostávajú ostatné týmto nedotknuté. Neúčinné ustanovenie sa nahradí takým, ktoré zodpovedá alebo bude čo najbližšie pôvodnému zámeru v ekonomickom zmysle. V prípade rozporu medzi ustanovením týchto VPP a kúpnou zmluvou, majú prednosť ustanovenia uvedené v kúpnej zmluve.
 2. Písomná forma na účely tejto zmluvy je zachovaná aj vtedy, ak je písomnosť zaslaná faxom alebo prostredníctvom internetu na e-mailové adresy uvedené v kúpnej zmluve.
 3. Predávajúci a kupujúci podpisom kúpnej zmluvy vyjadrujú súhlas so znením týchto Všeobecných podmienok predaja a zaväzujú sa, že sa nimi budú riadiť.

Ke stažení: